Salomon Smilovitz Fishben obituary photo
 
In Memory of

Salomon Smilovitz Fishben

July 17, 1922 - April 2, 2015

Obituary


Salomon was born on July 17, 1922 and passed away on Thursday, April 2, 2015.

Salomon was a resident of El Paso, Texas.